โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

Mathayom Wat Benchamabophit School
เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ยินดีต้อนรับ รองฯอกนิษฐ์ แสนภพ ด้วยความยินดียิ่ง
ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ยินดีต้อนรับ รองฯอรอุมา บุญไตร ด้วยความยินดียิ่ง
ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
ยินดีต้อนรับสุภาพบุรุษเบญจมบพิตร
สู่แดนชมพู-เหลือง เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
WELCOME BACK TO MWBB SCHOOL ๑๘ MAY ๒๐๑๕
เข้าสู่เว็บไซต์