โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

Matthayom Wat Benchamabophit School
เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ MEP เพิ่มเติม จำนวน ๗ คน
ติดต่อ ๐๒-๒๘๐๗๔๕๙ (ในวันและเวลาราชการ)
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ เพิ่มเติม รอบ ๒
ระหว่างวันที่ ๒-๙ เมษายน ๒๕๕๘ (ในวันและเวลาราชการ)
เข้าสู่เว็บไซต์