โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

Matthayom Wat Benchamabophit School
เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ยินดีต้อนรับสุภาพบุรุษเบญจมบพิตร
สู่แดนชมพู-เหลือง เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
WELCOME BACK TO MWBB SCHOOL ๑๘ MAY ๒๐๑๕
เข้าสู่เว็บไซต์