โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

Mathayom Wat Benchamabophit School
เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ในวัน พุธ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

                         เอกลักษณ์ของโรงเรียน
                          "คุณธรรมเด่น  เน้นวิชาการ                          
                                 ก้าวทันเทคโนโลยี"

                         อัตลักษณ์ของโรงเรียน
                          "สุภาพบุรุษเบญจมบพิตร"                                เป็นผู้มีสัมมาคารวะ
                                  รู้จักรุ่นพี่รุ่นน้อง

เข้าสู่เว็บไซต์