การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค. 65)


1. ปฏิทินการดำเนินการเลื่อนเงินเดือน

  Download

2. หนังสือแจ้งตราครุฑหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  Download

3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  Download

4. แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    4.1  สายงานสอน (ครูผู้ช่วย)

  Download

    4.2  สายงานสอน (ยังไม่มีวิทยฐานะ)

  Download

    4.3  สายงานสอน (ครูชำนาญการ)

  Download

    4.4  สายงานสอน (ครูชำนาญการพิเศษ)

  Download

    4.5  สายงานสอน (ครูเชี่ยวชาญ)

  Download

    4.6  สายงานสอน (ครูเชี่ยวชาญพิเศษ)

  Download

    4.7  สายงานบริหารสถานศึกษา (ยังไม่มีวิทยฐานะ)

  Download

    4.8  สายงานบริหารสถานศึกษา (ชำนาญการ)

  Download

    4.9  สายงานบริหารสถานศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)

  Download

    4.10 สายงานบริหารสถานศึกษา (เชี่ยวชาญ)

  Download

    4.11 สายงานบริหารสถานศึกษา (เชี่ยวชาญพิเศษ)

  Download

5. คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

  Download

6. Link ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน (สายงานการสอน)

  Download


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :: กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร