เอกสารประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู/เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
(1 ตุลาคม 2564)


   1. ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน    

  Download

   2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายงานการสอน) ไฟล์ pdf    

  Download

   3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายงานการสอน) ไฟล์ doc    

  Download

   4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายงานบริหารสถานศึกษา)    

  Download

   5. ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน (สายงานการสอน)    

  Click

------------------------------------------------------------------------------


กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑