ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Mathayom Wat Benchamabophit School ::: Official webiste | 
  โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานครในเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 42 ตารางวา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชกำเนิดเมื่อ ร.ศ.119 (พ.ศ. 2443) ในชั้นต้นที่อาคารชั่วคราวหลังมุงจากใช้เสื่อลำแพนกั้นเป็นประตูและหน้าต่างเพียงหลังเดียว พระองค์ทรงกำหนดหลักสูตรแนวการสอนด้วยพระองค์เอง และเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2446 มีนักเรียน 40 คน เป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์โดยตรงไม่ขึ้นตรงต่อกระทรวงธรรมการสมัยนั้น หลังจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระบรมวงศานุวงศ์ ชั้นผู้ใหญ่และเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ร่วมกันวางแผนปรับปรุงโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ที่สำคัญยิ่งก็คือ พระองค์ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารถาวร เป็นตึกทรงยุโรป ทรงเป็นห่วงใยในเรื่องการก่อสร้างเป็นอย่างยิ่ง แม้ในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ก็ต้องได้รับพระราชทาน บรมราชานุญาตทุกอย่าง ขณะที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปได้โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่อง ศรี พระบรมราชินีนาถเสด็จมาทรงควบคุมแทนพระองค์ตึกหลังนี้ได้รับพระราชทานนามว่า “โรงเรียนเบญจมบพิตร” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน รัตนโกสินทรศก 121 (พ.ศ. 2445)

 


 
       อาคาร 1 (อาคารพระพุทธเจ้าหลวง) สร้างเสร็จเมื่อพ.ศ. 2445 เป็นแบบพิเศษ 2 ชั้น 16 ห้องเรียนทรงยุโรป ราคาก่อสร้าง 50,000 บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) สร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อาคารหลังนี้ได้รับการซ่อมแซมหลายครั้ง ครั้งหลังสุด กรมสามัญศึกษาได้ทำการซ่อมแซมเมื่อ พ.ศ. 2525 ใช้งบประมาณ 2.4 ล้านบาท อาคารเรียนหลังนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็น อาคารสถานที่ราชการอนุรักษ์ดีเด่นของสถาปนิกสมาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานโล่รางวัล และประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนเมื่อพ.ศ. 2528 ปัจจุบันอาคารเรียนหลังนี้ยังมั่นคง แข็งแรง และสง่างาม โรงเรียนใช้เป็นสำนักงานของฝ่ายบริหารโรงเรียน ห้องเกียรติยศ

 

       อาคาร 2 (อาคารเทพศึกษา) สร้างเมื่อพ.ศ. 2507 เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น ขนาด 15 ห้องเรียน ราคาก่อสร้าง 1.5 ล้านบาท ใช้เป็นห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1 ห้อง ห้อง Resource Center 1 ห้อง ห้องสมุด 5 ห้อง ห้องเรียนวิชาภาษาไทย 4 ห้องและห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 ห้อง

 

       อาคาร 3 (อาคารพุทธิศึกษา) สร้างเมื่อพ.ศ. 2517 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 20 ห้องเรียน ราคาก่อสร้าง 2.4 ล้านบาท ใช้เป็นห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ห้อง ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 ห้อง และห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 ห้อง ห้องเรียนเกษตร 1 ห้อง ห้องเรียน ICP 2 ห้อง ห้องร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 1 ห้อง ห้องพระพุทธศาสนา 1 ห้อง

 

       อาคาร 4 (อาคารธรรมศึกษา) สร้างเมื่อพ.ศ. 2520 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 20 ห้องเรียน ราคาก่อสร้าง 3.9 ล้านบาท ใช้เป็นห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์ 1 ห้อง ห้องเรียนศิลปะ 3 ห้อง ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 4 ห้อง ชั้นล่างเป็นห้องประชุม และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 ห้อง

 

        อาคาร 5 (อาคารรัตนโกสินทร 200 ปี) สร้างเมื่อพ.ศ. 2522 แบบพิเศษ 4 ชั้น ราคาก่อสร้าง 3.3 ล้านบาท ใช้เป็นโรงฝึกงาน โรงอาหาร และห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง และห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี จำนวน 4 ห้อง

 

        อาคาร 6 (อาคารพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก) สร้างเมื่อ พ.ศ.2528 แบบพิเศษ 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน ราคาก่อสร้าง 5 ล้านบาท พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก สร้างให้ด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว ใช้เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 12 ห้อง และห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 ห้อง

 

       อาคาร 7 (เรือนพยาบาลพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก) เป็นอาคารเรือนทรงไทย พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และคุรุภัณฑ์ขนาด 4 เตียง สร้างด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวของพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ราคาก่อสร้าง 250,000 บาท

 


 


เครื่องหมายประจำโรงเรียน

เครื่องหมายประจำโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ประกอบด้วย
        1. พระเกี้ยวน้อยเปล่งรัศมี มีเลข ๕ อยู่ข้างล่าง ซึ่งเป็นเครื่องหมายประจำพระองค์ รัชกาลที่ 5 ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
        2. อักษร “บ.บ.” อยู่ใต้ตัวเลข ๕ เป็นอักษรย่อของโรงเรียน
        3. คติธรรมประจำโรงเรียน คือ “อุฎฐาดา วินทฺเต ธนํ” sdadfsfsdf

ปูชนียวัตถุเป็นที่เคารพสักการะบูชาอย่างสูงของชาวเบญจมบพิตร

        1.สมเด็จพระพุทธชินราช พระประธานในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
        2.พระสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐานอยู่ใต้รัตนบัลลังก์ขององค์สมเด็จพระพุทธชินราช ในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร
        3.พระบรมรูปประทับยืนขนาดใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาร้อยปี ปิยมหาราชานุสรณ์

คติธรรมประจำโรงเรียน:

"อุฎฐาตา วินทฺเต ธนํ"หมายความว่า ผู้หมั่นย่อมหาทรัพย์ได้

วิสัยทัศน์:

"โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย"

อัตลักษณ์:

สุภาพบุรุษเบญจมบพิตร เป็นผู้มีสัมมาคารวะ รู้จักรุ่นพี่รุ่นน้อง

เอกลักษณ์:

อาคารพระพุทธเจ้าหลวง ห่วงคล้องรวมใจ

สีประจำโรงเรียน: