ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Matthayom Wat Benchamabophit School ::: Official website |
    หลักสูตร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  

1. โครงการ Mini English Program (MEP)

   • จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยเน้นการเรียนกับครูต่างชาติ ในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
   • จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ English Camp / Study Tour ต่างประเทศ
   • ห้องเรียนปรับอากาศ พร้อมสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
   • รับนักเรียนชาย จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี
   • จำนวน 30 คนต่อห้อง
  

2. โครงการ "เพชรเบญจมบพิตร" ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

   • จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
   • รับทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ม.1-ม.3 (ตามเงื่อนไขของโครงการ)
   • จัดสอนเสริม 5 วิชาหลัก ฟรี!
   • รับนักเรียนชาย จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปเท่านั้น
  

3. หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ปกติ

   • จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
   • มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เรียนดี ประพฤติดี ทุนอาหารกลางวัน
   • จัดสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ทุกภาคเรียน
   • รับนักเรียนชาย จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ
  

4. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ฟุตซอล,วงโยธวาธิต)

   • จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นความสามารถพิเศษของนักเรียน
   • รับนักเรียนชาย จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  

1. ห้องเรียนปกติ เปิดสอน 5 แผนการเรียน รับแผนการเรียนละ 40 คน ต่อห้อง

   • รับนักเรียนชาย จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ
      | วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
      | ภาษาอังกฤษ - จีน
      | ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
      | ภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส
      | แผนการเรียนทั่วไป
  

2. โครงการ "เพชรเบญจมบพิตร ม.ปลาย" ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

   • จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (ตามแผนการเรียนของนักเรียน)
   • จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายภาษาต่างประเทศ ฯลฯ
   • รับทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ม.4-ม.6 (ตามเงื่อนไขของโรงเรียน)
   • รับนักเรียนชาย จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไปเท่านั้น
  

3. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ฟุตซอล,วงโยธวาฑิต)

   • จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นความสามารถพิเศษของนักเรียน
   • รับนักเรียนชาย จบการศึกษาระดับชั้น ม.ต้น (ม.3) ในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ