ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Matthayom Wat Benchamabophit School ::: Official website |

    หลักสูตร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  

1. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ "เพชรเบญจมบพิตร"

   • จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้นวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อย่างน้อย 6 คาบ / สัปดาห์
   • มีค่ายเพชรเบญจมบพิตร และกิจกรรมเสริมต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   • ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ
   • ห้องเรียนปรับอากาศ พร้อมสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
   • มีทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร (ตามเงื่อนไขของโครงการ)
   • รับนักเรียนชาย จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป จำนวน 30 คน
  

2. หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (ห้องเรียนปกติ)

   • จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
   • มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างรอบด้าน
   • ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าแข่งขันรายการต่างๆ ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน
   • รับนักเรียนชาย ที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน / ห้อง ทั้งหมด 3 ห้อง รวม 90 คน
   โดยมีรูปแบบการรับเข้า 3 รูปแบบ ดังนี้
      1) รับเข้าแบบปกติ
           • สอบคัดเลือก (ในกรณีที่มีนักเรียนเกินกว่าจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนกำหนด)
      2) รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (ฟุตซอล)
           • มีความสามารถพิเศษด้านฟุตซอล
           • มีทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 10 ทุน (ตามเงื่อนไขของโครงการ)
           • มีสิทธิ์ในการเข้าอยู่ในหอพักนักกีฬา พร้อมทุนอาหารเย็น
      3) รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวงโยธวาธิต
           • มีความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาธิต
           • มีทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 10 ทุน (ตามเงื่อนไขของโครงการ)

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  

• จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 แผนการเรียน

      1) วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
      2) ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
      3) ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
      4) ศิลป์ - ธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
      5) ภาษาไทย - สังคมศึกษา
  

• กิจกรรมเสริมหลักสูตร

   - มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างรอบด้าน
  

• การส่งเสริมนักเรียน

   - ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน
  

• รับนักเรียนชาย ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

   โดยมีรูปแบบการรับเข้า 2 รูปแบบ ดังนี้
   1) รับเข้าแบบปกติ
   2) รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวงโยธวาธิต