กลับหน้าบนสุด


      
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 

  น.ส.อรชร เสรีกุล


    ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
    วุฒิการศึกษา: ค.บ.

  น.ส.นิภา หวังหิรัญโชติ


    ตำแหน่ง: รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
    วุฒิการศึกษา: กศ.ม