ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Mathayom Wat Benchamabophit School ::: Official webiste |

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางณปภัช ฟักโพธิ์

นางนันท์นลินท ฐิตภัทธวงษ์

หัวหน้างานแนะแนว

นายบัณฑูรย์ ฝักแคเล็ก

หัวหน้างานกิจกรรมชมรม/ชุมนุม

นายวิสานต์ นะอ่อน

หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร

นายสีทอง บุญนำ

หัวหน้างานลูกเสือ