ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Matthayom Wat Benchamabophit School ::: Official website |
    พันธกิจ เป้าหมาย

พันธกิจ
  

1. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  

2. ส่งเสริมความสามารถผู้เรียนให้มีความโดดเด่นทางวิชาการ และพหุปัญญา

  

3. ประสานความร่วมมือกับองค์ในชุมชนอย่างสร้างสรรค์

  

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม อยู่อย่างพอเพียง และมีเป็นเอกลักษณ์สุภาพบุรุษมัธยมวัดเบญจมบพิตร

  

5. พัฒนาครูและผู้บริหาร ให้เป็นมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21

  

6. พัฒนาการเรียนการสอน ห้องเรียน สื่อ อินเตอร์เน็ต และสภาพแวดล้อม ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป้าหมาย

  

1. ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และพหุปัญญา

  

2. ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สุขภาวะที่เหมาะสมและทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21

  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ดิจิทัล และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพูนความรู้

   ตลอดจนใช้พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้ครบถ้วน

  

4. การบริหารจัดการโรงเรียน ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย โดยวิเคราะห์ภาระงาน

   กำหนดภาระงานใหม่โดยบูรณาการการใช้ทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาช่วยบริหารงาน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตร

   จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ เชื่อมโยงนโยบายทุกระดับ

  

5. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนแบบสหวิทยา มีความยืดหยุ่น

   เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพ จริง ตามศักยภาพผู้เรียน

  

6. โรงเรียนมีการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นตาม มาตรฐานสากลและทันสมัย