ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Matthayom Wat Benchamabophit School
  ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
      ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 42ตารางวา
      ในครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามขึ้น และได้ทรงพระอนุสรณ์คำนึงถึงการศึกษาเล่าเรียนอันจะเป็นรากเหง้าอุดหนุนความเจริญให้สำเร็จดังพระราชประสงค์นั้น จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ และเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) เป็นกรรมการรับพระราชกระแสไปจัดการอันนี้ให้ต้องด้วยพระราชประสงค์
     ส่วนตัวโรงเรียนซึ่งจะตั้งขึ้นเป็นที่ศึกษานั้น ได้ทรงพระราชดำริที่จะสร้างเป็นตึกสองชั้นให้มั่นคงถาวร ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชกระแสให้ช่างเขียนอย่างวางแผน และกะที่ปลูกต่อลง ณ ด้านใต้แห่งแนวกุฏิพระสงฆ์ ได้เริ่มจัดการก่อสร้างมาตั้งแต่รัตนโกสินทรศก ๑๒๐ (ตรงกับพุทธศักราช ๒๔๔๔) แต่การสร้างโรงเรียนซึ่งจะให้เป็นที่มั่นคงถาวรนั้น ต้องกระทำด้วยเวลาช้านานประการหนึ่งจึงทรงพระราชดำริว่า ควรจะสร้างโรงเรียนขึ้นด้วยไม้มุงจาก แต่พอให้พักจัดการเริ่มสอนนักเรียนไปพลางๆ ก่อน จนกว่าโรงเรียนอันถาวรจะได้สร้างสำเร็จ ดังที่พระราชทานพระราชกระแสว่า
   “ขอให้ตระเตรียมหาตัวครู แลเครื่องมือที่สำหรับจะสอน เมื่อโรงเรียนที่จะปลูกใช้ไปพลางแล้วเสร็จเมื่อใดก็ให้ได้จับสอนทีเดียว ... การที่คิดนี้เปนคิดส่วนสอนศิศย์ซึ่งเปนฝ่ายคฤหัสถ์”
  การสร้างโรงเรียนได้จัดขึ้นสำเร็จดังพระราชประสงค์ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เริ่มจัดการสอนนักเรียนตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๐ เป็นต้นมา ในเบื้องต้นได้ทรงพระกรุณาฯ โปรดเกล้าให้ใช้เงินพระคลังข้างที่เป็นงบประมาณดำเนินการทดรองจ่าย อาคารได้ดำเนินการก่อสร้างเรื่อยมา โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระยา นริศรานุวัดติวงศ์ทรงออกแบบผังอาคารและใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งเป็นสมบัติของพระราชโอรสสองพระองค์ ได้แก่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรศิริประสาธน์ และเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร ในการก่อสร้าง ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณสองปี อาคารจึงได้สร้างสำเร็จบริบูรณ์
       สืบมาจนในรัตนโกสินทรศก ๑๒๓ (ตรงกับพุทธศักราช ๒๔๔๗) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้มีการฉลองโรงเรียนพร้อมกับการก่อพระเจดีย์ทรายด้วย ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนในวันที่ ๑๑ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๓ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนเบญจมบพิตร” ดังปรากฏที่หน้าบันของอาคารว่า “โรงเรียนเบญจมบพิตร สร้างรัตนโกสินทรศก ๓๕ ๑๒๑” นักเรียนได้ขึ้นอาคารเรียนแห่งนี้นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๓ เป็นต้นมา

หลักสูตรเบื้องแรก ของ โรงเรียนวัดเบ็ญจมบพิตร

    เมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ และพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร่วมกันคิดการสร้างโรงเรียนที่วัดเบญจมบพิตร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ร.ศ. 119 และโรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นในชั้นแรกได้สร้างที่เรียนชั่วคราวเป็นหลังคามุงจากในเดือนกุมภาพันธ์ ร.ศ. 119 นั่นเอง (สมัยนั้นเริ่มนับวันที่ 1 เมษายน เป็นวันเริ่มศักราชใหม่) ขณะเดียวกันพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ และพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ก็ได้ทรงร่วมและร่วมกันกำหนดหลักสูตรสำหรับโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ซึ่งอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกราบบังคมทูลให้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงทราบฝ่าพระบาท

                                                     ศาลาว่าการมหาดไทย วันที่ 16 เดือน มกราคม ร.ศ. 119
             หลักสูตรโรงเรียนวัดเบ็ญจมบพิตร การสอนในโรงเรียนนี้จะจัดนักเรียนเปน 3 ชั้น และแบ่งวิชาที่จะสอนลงไปเปน 3 ตอน ทุกๆอย่าง ให้ตรงกับชั้นนักเรียน ตั้งต้นสอนวิชาเพียงง่ายๆ ไปตั้งแต่ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ที่ 3 เปนลำดับไป เมื่อนักเรียนเรียนตลอดชั้นที่ 3 ก็เปนอันจบวิชาที่จะสอนตามหลักสูตรนี้ อนึ่งในส่วนวิชาหนังสือไทยจะสอน 3 แพนก คือ สอนให้รู้จักอ่านหนังสือและให้เข้าใจความตามหนังสือที่อ่านนั้น จัดเปนวิชาสอนอ่านแพนก 1 สอนให้เขียนหนังสือให้ถูกต้องและให้เขียนงามและเขียนเร็ว ทั้งสอาดหมดจดด้วย จัดเปนวิชาสอนเขียนแพนก 1 สอนให้รู้จักเขียนคำพูดลงเปนตัวหนังสือ และให้รู้วิธีที่จะเรียงถ้อยคำให้ถูกต้องตามภาษา วิชาที่จะสอนทั้งหมดนั้นจัดไว้เปน 11 อย่าง และแบ่งเปนตอนๆ ตามชั้นนักเรียน
จำนวนผู้เข้าชม Web Counter คน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

แหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน
แหล่งเรียนรู้สำหรับครู