ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Matthayom Wat Benchamabophit School ::: Official website |
    วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

คติธรรมประจำโรงเรียน

“ อุฎฺฐาตา วินฺทเต ธน ”
    หมายความว่า ผู้หมั่นย่อมหาทรัพย์ได้

ปรัชญาของโรงเรียน
    “ ขยัน อดทน เป็นคนดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา ”