ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Mathayom Wat Benchamabophit School ::: Official webiste |

  ฝ่ายสนันสนุนการสอน

นางกนกพร สุขเหมือนวงศ์

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางนัฐมน ศรีสุด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ตั้ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการงเิน

นายธนัติพล เอฬกินฑะ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายธีรยุทธ วรรณรส

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน

นายพีรณัฐ แย้มเนตร

เจ้าหน้าพยาบาล

นายศิวนารถ สุขเกษม

เจ้าหน้าพัสดุ