ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Mathayom Wat Benchamabophit School ::: Official webiste |

  ฝ่ายสนันสนุนการสอน

นางนัฐมน ศรีสุด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ตั้ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการงเิน

นายธนัติพล เอฬกินฑะ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางกนกพร สุขเหมือนวงศ์

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

อิทธิภัทร นวลพลับ

เจ้าหน้าที่พยาบาล