ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Mathayom Wat Benchamabophit School ::: Official webiste |

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายธวัฒชัย มากุล

ตำแหน่ง: คศ.2
วุฒิการศึกษา: กศ.บ.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายศิลป์ชัย สมสงวน

ตำแหน่ง: คศ.2
วุฒิการศึกษา: ค.บ.