กลับหน้าบนสุด


      
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 
 

  นางณปภัช ฟักโพธิ์


    ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
    วุฒิการศึกษา:ค.บ.,กศ.ม.

  นางวรารัตน์ พูลมี


    ตำแหน่ง:
    วุฒิการศึกษา:บธ.บ.,บธ.ม.

  นายนิคม จิตต์คง


    ตำแหน่ง:
    วุฒิการศึกษา: