กลับหน้าบนสุด


      
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
 

  นายเจตเจริญ มาสีสุก


    ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
    วุฒิการศึกษา: ศษ.บ,ศษ.ม บริหารการศึกษา / ศษ.ม การสอนภาษาอังกฤษ

  นางสาวมาลินี หวังสะแลร์


    ตำแหน่ง: รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
    วุฒิการศึกษา: ศษ.บ การสอนภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

  นางอภิชยา ประดับนาค


    ตำแหน่ง: ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
    วุฒิการศึกษา: ศศ.บ ภาษาอังกฤษ