กลับหน้าบนสุด


      
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
 

  นางสาวสุริยาพร เลี่ยนเครือ


    ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
    วุฒิการศึกษา: ศษ.ม บริหารการศึกษา

  นางนันธนา อินทรุกขา


    ตำแหน่ง: รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
    วุฒิการศึกษา: ศษ.ม บริหารการศึกษา