กลับหน้าบนสุด


      
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
 

  นายคมสัน รักน้ำเที่ยง


    ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / งานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
    วุฒิการศึกษา: กศ.บ/ศษ.ม

  นายปรีชา ไชยเพ็ชร


    ตำแหน่ง: งานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
    วุฒิการศึกษา: กศ.บ

  น.ส.วรินทร เทพนุรักษ์


    ตำแหน่ง: รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
    วุฒิการศึกษา: วทบ.

  น.ส.ธัญพิชชา จันทศร


    ตำแหน่ง: งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้/งานประกันคุณภาพการศึกษา
    วุฒิการศึกษา: ศษ.บ

  น.ส.หทัยภัทร ทารัตน์


    ตำแหน่ง: งานสาระสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้/งานเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้
    วุฒิการศึกษา: ค.บ.