ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Mathayom Wat Benchamabophit School ::: Official webiste |

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายธงชัย จำปาพันธ์

ตำแหน่ง: ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา: วท.บ.

นายสมภพ วัชฤทธิ์

ตำแหน่ง: ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา: ค.บ.

นายคเณศ สมตระกูล

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา: ค.บ.

นายสติวณิตย์ เชยชัยภูมิ

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา: คบ.

นางสาวจันทรวิมล วงศ์แดง

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา: ค.บ.

นางสาวณัฐสินี บัวดี

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา: วท.บ.