กลับหน้าบนสุด


      
 

  ผู้อำนวยการ

 
 

ดร.มนพมนตรี สกุลศิลป์ศิริ


  ประวัติส่วนตัว

 

    • เกิดวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2501 ตำแหน่งผู้อำนวยการ คศ.4 วิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ

 

  วุฒิทางการศึกษา

 

    • 2553 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศษ.ด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • 2534 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • 2523 การศึกษาบัณฑิต กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    • 2519 ป.วิชาชีพทางการศึกษา วิทยาลัยครู มค.
    • 2517 ม.ศ.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์

 

  ประวัติการรับราชการ

 

    1. อาจารย์ 1 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น
    2. ศึกษานิเทศน์ สศ. ประจำจังหวัดขอนแก่น
    3. ครูใหญ่ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
    4. ผู้อำนวยการ โรงเรียนโรงเรียนยางคำพิทยาคม
    5. ผู้อำนวยการ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
    6. ผู้อำนวยการ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา
    7. ผู้อำนวยการ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
    8. ผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

 

  ประสบการณ์

 

    ปี 2558 เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ก.