ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Matthayom Wat Benchamabophit School ::: Official website |

ผลงานนักเรียน

  ผลงานนักเรียน
ผลงานเด่น


   1. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร มีคะแนนเฉลี่ยนรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่งขึ้นสูงกว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2557 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558
   2. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3
   3. โรงเรียนผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล ScQA โรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2559
   4. โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559
  

ผลงานด้านวิชาการ

  
  1. ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
  2. ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.ปลาย
  3. ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน science show ระดับ ม.ต้น
  4. ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน science show ระดับ ม.ปลาย
  5. รางวัลเหรียญทองเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
  6. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
  7. รางวัลเหรียญทอง การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
  8. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
  9. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
  10. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดมรายาทไทย ม.1-ม.3
  11. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
  12. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ผลงานด้านดนตรี กีฬา


  1. ชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศ การแข่งขัน Individual & Ensemble การประกวดดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานและการประกวดคัลเลอร์การ์ด ประจำปี 2559 กรมพละศึกษา
  2. ชนะเลิศ ฟุตซอลกรมพละศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประจำปี 2559