ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Matthayom Wat Benchamabophit School
  Integrity and Transparency Assessment : ITA66
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
          ➤ ข้อมูลพื้นฐาน

          ➤ การประชาสัมพันธ์

          ➤ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน
          ➤ การดำเนินงาน

          ➤ การปฏิบัติงาน

          ➤ การให้บริการ

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การจัดซื้อจัดจ้าง
          ➤ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          ➤ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
          ➤ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          ➤ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
          ➤ นโยบาย No Gift Policy

          ➤ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

          ➤ แผนป้องกันการทุจริต

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
          ➤ มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

          ➤ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


จำนวนผู้เข้าชม Web Counter คน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

แหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน
แหล่งเรียนรู้สำหรับครู