ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Matthayom Wat Benchamabophit School ::: Official website |
    ผลงานนักเรียน

เด็กชายอติเทพ อัยวรรณ และ เด็กชายพิพัฒนชัย กองแก้ว นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดราชบุรี กิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง


เด็กชายธนกร วงค์คำจันทร์ และ เด็กชายพิชิตชัย กองแก้ว นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กชายปฏิภาณ รัตนจินดาโชค นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง


นายวนะสิน ทองคุ้ม นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง


นายปฐมพงษ์ แก้วกอง นายกฤษณะ รักเกียรตินักรบ นายรัฐศาสตร์ บุญทานันท์ นายวชิรวุฒ์ นานคำ และ นายเอกอนันต์ จันดา นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง


นายณัฐดนัย เหล็กเงิน นายอัษฎา ผิวจันทร์ และ นายภูธิเบศร์ จันทะรัง นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลเหรียญรองชนะเลิศ อันดับ 2
เด็กชายอัศวิน เภสัชชา นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง
นายศรายุทธ สอนโกศล นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กิจกรรมเล่านิทาน (Story Telling) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นายเกล้านพคุณ ขำเฟื่อง นายชณัฐนันท์ นิยมผล นายพิชิตพงษ์ วิเศษศักดิ์ นายสักชลสิทธิ์ โปรดประโคน และ เด็กชายวัชพล ศรีรักษา เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขัน SCHOOL PROJECT ALL STAR TOURNAMENT เปิดประสบการณ์ใหม่ของการแข่งขัน Esports กับการแข่งขัน Arena of Valor (ROV) ในรูปแบบ Offline ใจกลางสยาม เพื่อค้นหาสุดยอดทีม ROV ระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย ณ Pro Hub สยามดิสคัฟเวอรี ชั้น 4
นายอัษฎา ผิวจันทร์ และ นายปฐมพงศ์ แก้วกอง นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
นายศรายุทธ สอนโกศล และ นายชณัฏนันท์ นิยมผล นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งหน่วยที่มากที่สุดที่สามารถบรรจุภายในวงกลมได้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง
นายดนุสรณ์ โสภา นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ทีมนักกีฬาโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลระหว่างโรงเรียน จัดโดยกรมพลศึกษา ประเภททั่วไป รุ่น 12 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ทีมนักกีฬาโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลระหว่างโรงเรียน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2